VID pilnīgi atjaunotais Metodiskais materiāls “Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā”
VID pilnīgi atjaunotais Metodiskais materiāls “Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā”

Valsts ieņēmumu dienests 09.12.2022. ir izdevusi atjaunoto un būtiski pārstrādāto metodisko materiālu “Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā”.

Materiālā noteikta “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla” aizpildīšanas kārtība, kā arī citu grāmatvedības reģistru kārtošana vienkāršajā grāmatvedībā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem.

 

Lai varētu pielāgoties jaunajos Ministru kabineta 2022.gada 31.maija noteikumos Nr.322 “Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” noteiktajai žurnālā ietverto ieņēmumu un izdevumu uzskaites aiļu aizpildīšanas kārtībai, 2022. pārskata gadā var turpināt kārtot 2022.gada sākumā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 “Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” noteiktajām prasībām iekārtoto žurnālu tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ieņēmumus uzskaita pēc kases principa – ieņēmumus tad, kad tie ir saņemti, bet izdevumus – tad, kad tie ir izdarīti. Ierakstus žurnālā izdara hronoloģiskā secībā.

 

Kases princips nav attiecināms, piemēram, pamatlīdzekļa pārdošanas gadījumā, jo pamatlīdzekļa atlikusī vērtība žurnālā ir jāuzrāda izdevumos, lai gan faktiski naudas izdevumi nav bijuši.

Žurnālu var kārtot elektroniski vai papīra reģistra veidā.

 

Ja žurnālu kārto elektroniski, atbilstoši nepieciešamībai jānodrošina tā izdruka un izdrukas jābrošē hronoloģiskā secībā. Žurnāla ailes, kuras neizmanto saimniecisko darījumu reģistrēšanai, var nenorādīt. Šādu žurnālu drīkst papildināt ar jaunām ailēm, lai ierakstītu arī citu nepieciešamo papildu informāciju.

 

Materiāls satur 50 teksta lappuses, 38 darījumu un operāciju atspoguļošanas piemērus Ieņēmumu un izdevumu žurnālā un satur šādas sadaļas:

  • Vispārīgā informācija
  • Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite
  • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana
  • Krājumu uzskaite
  • Citi reģistri
  • Inventarizācija un tās norises kārtība
  • Izdevumu precizēšana
  • Paraugi veidlapu aizpildīšanai.